Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti zařízení:

 1. Dyscentrum uznává práva a povinnosti rodičů a dětí, účastníků kurzů, respektuje náboženské či jiné kulturní zaměření.
 2. Dyscentrum zajistí vhodné prostory pro konzultace, služby a kurzy podle předem daného harmonogramu.
 3. Zařízení má právo použít soukromé údaje o dětech a jejich rodičích, soukromé údaje o účastnících kurzu pouze pro své vlastní účely a data nebudou bez předchozího souhlasu předána třetí osobě.
 4. Lektor spolupracuje s rodiči, s účastníky kurzu.
 5. Lektor informuje rodiče o průběhu konzultací a služeb.
 6. Lektor včas oznamuje rodičům, účastníkům kurzu případné změny v rozvrhu či v organizaci kurzu.
 7. Lektor nevydá dítě jiné osobě, pokud k tomu rodiče předem nedají souhlas.

Práva a povinnosti rodičů:

Úhrada za provedení služeb je splatná ihned, pokud není s pracovníkem Dyscentra dohodnuto jinak, vždy však nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy služba proběhla.

 1. Rodiče mají právo být informováni o průběhu služeb a konzultací a o veškerých organizačních či jiných změnách.
 2. Rodiče informují lektora o zdravotním stavu dítěte, o případné handicapu, náhlé změně zdravotní způsobilosti dítěte, pokud dítě trpí nějakou alergií nebo má dlouhodobé zdravotní potíže či tělesná omezení.
 3. Rodiče informují lektora, pokud rodina má nějaké odlišné nebo neobvyklé kulturní či náboženské zvyky. Rodiče a lektor se v tomto případě mohou domluvit na individuálním přístupu k dítěti.
 4. Rodiče vodí děti minimálně 5 minut před začátkem konzultace (služby), aby se děti mohly v klidu připravit a zadaptovat. Vyzvedávají si děti včas vždy po ukončení služby (konzultace).
 5. 5. Rodiče neprodleně nahlásí jakoukoli změnu doručovaní adresy, nové telefonní číslo či e-mailovou adresu.

Práva a povinnosti dítěte:

 1. Dítě má právo na kvalifikovanou službu. Dodržuje pokyny lektora a nesmí opustit prostory učebny bez souhlasu lektora, o tomto bude poučen i rodičem.
 2. Dítě neničí vybavení učebny, plně respektuje ostatní děti a chová se k nim slušně.
 3. Dítě má právo na přestávku na pití a toaletu, pokud o ni požádá.
 4. V nepřítomnosti lektora nesmí dítě manipulovat bez svolení s technickým zařízením Dyscentra.
 5. Dítě chodí na službu (konzultaci) včas, pravidelně dle harmonogramu, nosí s sebou potřebné vybavení a pomůcky, nevyrušuje a chová se slušně.

Práva a povinnosti účastníků kurzu:

 1. Úhrada za kurz je splatná ihned, pokud není s pracovníkem Dyscentra není dohodnuto jinak (faktura), vždy však nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy kurz proběhl.
 2. Dyscentrum účastníkům kurzu včas (nejpozději 24 hod předem) oznámí případné organizační změny na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.
 3. Přihláška je závazná. Pokud se účastník kurzu nemůže ze závažných důvodů dostavit, může za sebe poslat náhradníka.
 4. Pokud se účastník kursu nedostaví, je povinen zaplatit manipulační poplatek rovnající se polovině ceny kursovného.
 5. Pokud se přihlášený účastník kurzu odhlásí nejpozději v posledním dni uzavírání přihlášek, nehradí žádný manipulační poplatek.
 6. Pokud se přihlášený účastník odhlásí během týdne mezi uzávěrkou přihlášek a konáním kursu, je povinen zaplatit manipulační poplatek rovnající se třetině ceny kursovného.
 7. V případě malého zájmu se kurz ruší, proto je vhodné v případě zájmu se přihlásit co nejdříve. Účastníci kurzu budou o případném zrušení informováni 1 týden před konáním kurzu na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Školné:

 1. S cenou konzultace, služby, kurzu budou klienti či jejich zákonní zástupci seznámeni před jejich zahájením.

Další ujednání:

 1. Délka vyučovací hodiny je stanovena lektorem.
 2. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, školního volna a školních prázdnin v Jihočeském kraji.

 

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz