Aktuality

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na kurz

REEDUKACE SPU
                                                                                                                            Kurz č. 18-13-1
 
Lektorsky provázet Vás budou Mgr. Petra Vávrů a PhDr. Alexandra Kiml.
 
Cena: 2 500 – 2 800 Kč (dle počtu účastníků)
 
Termíny konání:    24. 9. 2018 – Dyslexie
                              22. 10. 2018 – Dysgrafie
      19. 11. 2018 – Dysortografie
      10. 12. 2017 – Dyskalkulie
Setkání budou probíhat od 8:00 do cca 15:00 hodin v prostorách Dyscentra-Strakonice, z.s. v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích.
 
Kurz je akreditovaný MŠMT a lze jej hradit ze šablon. Jedná se o sérii 4 setkání. Hodí se především pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele apod., kteří poskytují péči dětem se specifickými poruchami učení.
          V průběhu kurzu se účastníci seznámí s problematikou specifických vývojových poruch učení, s postupy při jejich nápravě, možnostmi kompenzace či zohlednění žáků při výuce a hodnocení. Budou seznámeni i se stávající legislativou, získají orientační přehled o diagnostice, o tom, co lze vyčíst z doporučení školního poradenského pracoviště a prostor bude samozřejmě věnován i dotazům a vzájemnému sdílení zkušeností.

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - profesní kvalifikace 69-017-M

Délka kurzu: 160 hodin (kurz se skládá ze 100 hodin teorie a 60 hodin praxe)

Pro přijetí do kurzu dostačuje ukončené základní vzdělání.
Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace a výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 
Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:

* Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů                    
* Poskytování první pomoci dítěti/dětem 
* Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování   
* Vedení dítěte k hygienickým návykům
* Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 
* Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
* Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
* Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
* Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
* Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
* Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Teorie
Varianta 1
pátky 1x za 14 dní od 5. 10. 2018 do 17. 6. 2019 v prostorách Dyscentra-Strakonice, z.s.; v čase ca 8:00 - 17:00
Termíny: rok 2018 - 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.
             rok 2019 - 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10.5.,24. 5.                                  (vyhrazujeme si možnost změny termínu)
Varianta 2
soboty 1x za 14 dní od 13. 10. 2018 do 1. 6. 2019 v prostorách Dyscentra-Strakonice, z.s.; v čase ca 8:00 - 17:00
Termíny: rok 2018 - 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12.
             rok 2019 - 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6.                          (vyhrazujeme si možnost změny termínu)
Varianta 3
pátek+sobota 1x za 21 dní od 26. 10. 2018 do 12. 4. 2019 v prostorách Dyscentra-Strakonice, z.s.; v čase pátek ca 13:30 - 19:00, sobota 8:00 - 18:30
 
Termíny: rok 2018 - 26.+27. 10., 16. 11., 7.+8. 12., 
             rok 2019 - 4.+5. 1., 25.+26. 1., 15.+26. 2., 8.+9. 3., 29.+30. 3., 12.+13. 4.                                  (vyhrazujeme si možnost změny termínu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praxe – část v prostorách Dyscentra-Strakonice, z. s., část v reálném prostředí (nejčastěji MŠ, v termínu duben - květen 2019)
 
Účastník profesní zkoušky musí být bez logopedické vady (účastník dokládá čestným prohlášením).

Požadovaný rozsah znalostí a dovedností ke kvalifikační zkoušce (předpokládaný termín květen/čreven 2019):
Každý účastník zkoušky musí prokázat všechny potřebné kompetence v požadovaném rozsahu tak, jak jsou stanoveny v hodnotícím kvalifikačním standardu příslušné kvalifikace. Způsob ověření je pevně stanoven ke každé dílčí kompetenci. Zkušební komisi tvoří dva autorizovaní zástupci autorizované osoby a zdravotnický pracovník. Délka zkoušky je ca 4 hodiny, obsahuje teoretické i praktické ověření znalostí. Výsledek zkoušky je uchazeči sdělen do 5 dnů od vykonání zkoušky a následně je mu zasláno osvědčení podle §19, zákona č.179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cena kurzu: 14.200,- Kč včetně zkoušky. Kurz  je možné hradit na max. 3 splátky bez navýšení.

V ceně kurzu jsou základní výukové materiály, 1 termín zkoušky.
Cena samostatné zkoušky bez absolvování kurzu: 5.000,00 Kč.
 
Kurz bude realizován pouze při dostatečném počtu zájemců. Realizována bude ta termíová varianta, ve které bude přihlášen největší počet zájemců. Do přihlášky pište k termínu konání vždy první datum - termín, dle něj poznáme vámi zvolenou variantu.  
________________________________________________________________________

 

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ - kurz č. 18/19-41-1
 
Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů,  PhDr.  A . Kiml
 
Termín:    6. 10. 2018  sobota
               10. 11. 2018  sobota
                 8. 12. 2018  sobota
                 5. 1. 2019    sobota
               26. 1. 2019    sobota
Únor, březen, duben – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.
Květen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na prvním setkání.
 
Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení, které jej opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Délka kursu: celkem 60 hodin, z toho 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace
                                                        10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů
                                                        10 hodin – praxe formou práce s klientem se supervizí

Cena: 3200 Kč – 3500 Kč podle počtu přihlášených
 
Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu. Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti (doložení čestným prohlášením).
 
- Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.
- Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
- Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
- Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
 
Seminář se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích.
 
Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Kurz č. 18-42-2

Termín: 30. 10. 2018 v době 8:00 – 15:00 hod., délka kurzu je 8 vyučovacích hodin

Cena: 700 - 900 Kč (podle počtu účastníků).

Lektorsky provázet Vás bude Mgr. Petra Vávrů.

Stručný obsah kurzu:

 • rozvoj hrubé motoriky a koordinace
 • rozvoj jemné motoriky, správný úchop psacího náčiní
 • uvolňování ruky
 • lateralita, leváctví
 • koordinace oko-ruka
 • postavení těla při psaní, správné sezení
 • výběr psacích a kreslicích nástrojů
  • grafické prvky – posloupnost nácviku
  • pomůcky a metodické materiály
  • diskuse

Kurz se koná v prostorách Dyscentra - Strakonice, z. s., kurz je akreditovaný MŠMT.

________________________________________________________________________________________________

prihlaska


 

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich webových stránkách

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. V některých částech nejsou ještě zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz