Aktuality

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na kurz

 
               ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST       kurz č. 18-02-2 
 
Lektor:       Mgr. Martina Taušková 

Datum: 24. 11. 2018 (sobota) a 12. 1. 2019 (sobota), oba dny 9.00 – 16.00 hod
 
Místo: prostory Dyscentra-Strakonice, z. s.; ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice
 
Obsah kurzu:
-  čtenářská gramotnost a její význam při orientaci v dnešním světě
-   etapy rozvoje ČG
-   vymezení pojmu čtenářská pregramotnost, celostní princip jejího rozvoje
-   příprava na výuku počátečního čtení a psaní, čtenářské vývojové kontinuum
-   roviny ČG
-   individuální rozdíly v úrovni pregramotnosti na počátku školní docházky
-  základní  metody výuky čtení a psaní
- spolupráce s rodinou
Hodinová dotace:  16 hodin
 
Cena:  1300 – 1500 Kč, podle počtu přihlášených osob
 
Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP, je akreditován MŠMT v systému DVPP. 
 
======================================================================================
PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE - kurz č. 18/19-41-1
 
Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů,  PhDr.  A . Kiml
 
Termín:    6. 10. 2018  sobota
               10. 11. 2018  sobota
                 8. 12. 2018  sobota
                 5. 1. 2019    sobota
               26. 1. 2019    sobota
Únor, březen, duben – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.
Květen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na prvním setkání.
 
Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení, které jej opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Délka kursu: celkem 60 hodin, z toho 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace
                                                        10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů
                                                        10 hodin – praxe formou práce s klientem se supervizí

Cena: 3200 Kč – 3500 Kč podle počtu přihlášených
 
Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu. Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti (doložení čestným prohlášením).
 
- Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.
- Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
- Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
- Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
 
Seminář se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích.
 
Kurz je možné hradit ze Šablon či prostředků na DVPP.

___________________________________________________________

 

REEDUKACE SPU         1. setkání až v říjnu
                                                                                                             Kurz č. 18-13-1
 
Lektorsky provázet Vás budou Mgr. Petra Vávrů a PhDr. Alexandra Kiml.
 
Cena: 2 500 – 2 800 Kč (dle počtu účastníků)
 
 
Termíny konání:    22. 10. 2018 – Dyslexie
                            19. 11. 2018 – Dysortografie
         10. 12. 2018 – Dyskalkulie
             7. 1. 2019 – Dysgrafie
 
Setkání budou probíhat od 8:00 do cca 15:00 hodin v prostorách Dyscentra-Strakonice, z.s. v budově ZŠ FLČ ve Strakonicích.
 
Kurz je akreditovaný MŠMT a lze jej hradit ze šablon. Jedná se o sérii 4 setkání. Hodí se především pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele apod., kteří poskytují péči dětem se specifickými poruchami učení.
          V průběhu kurzu se účastníci seznámí s problematikou specifických vývojových poruch učení, s postupy při jejich nápravě, možnostmi kompenzace či zohlednění žáků při výuce a hodnocení. Budou seznámeni i se stávající legislativou, získají orientační přehled o diagnostice, o tom, co lze vyčíst z doporučení školního poradenského pracoviště a prostor bude samozřejmě věnován i dotazům a vzájemnému sdílení zkušeností.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Kurz č. 18-42-2

Termín: 30. 10. 2018 v době 8:00 – 15:00 hod., délka kurzu je 8 vyučovacích hodin

Cena: 700 - 900 Kč (podle počtu účastníků).

Lektorsky provázet Vás bude Mgr. Petra Vávrů.

Stručný obsah kurzu:

  • rozvoj hrubé motoriky a koordinace
  • rozvoj jemné motoriky, správný úchop psacího náčiní
  • uvolňování ruky
  • lateralita, leváctví
  • koordinace oko-ruka
  • postavení těla při psaní, správné sezení
  • výběr psacích a kreslicích nástrojů
  • grafické prvky – posloupnost nácviku
  • pomůcky a metodické materiály
  • diskuse

Kurz se koná v prostorách Dyscentra - Strakonice, z. s.

 

 

=====================================================================================

 

Uvedené kurzy jsou akreditované MŠMT, je možné je hradit z prostředků DVPP či ze Šablon.

________________________________________________________________________________________________

prihlaska


 

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich webových stránkách

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. V některých částech nejsou ještě zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti, prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o námi poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Kiml Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz