Aktuality

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na následující kurzy:

 

Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň… (D.Heviér) (kurz č. 37)

aneb o podzimu, pravidlech, odlišnostech, příběhu i o všedních situacích ve školce.

(8 vyučovacích hodin)

Lektorka: Mgr. Hanka Š v e j d o v á

Termín: 20. 10. 2016, 9.00 – 16.00 hod.

Cílem semináře: zprostředkovat všem dětem dostupnost vzdělávání v mateřské škole prostřednictvím hry adekvátně jejich potřebám a individuálním možnostem s ohledem nejen na rozvoj kognitivní (poznatkový), ale i na rozvoj sociální

Cíl semináře bude naplňován:

-          prostřednictvím využívání vhodných metod, technik a strategií

-          prostřednictvím využití situačního učení a jeho naplňování hrou

-          prostřednictvím pohybového vyžití, hry, rytmu, rýmu a narativní pantomimy

-          prostřednictvím příběhů a dobré dětské literatury

-          prostřednictvím partnerské komunikace učitele a techniky

Obsahem semináře budou: hry a činnosti, příklady z praxe a problémové situace včetně jejich zmapování a vyřešení hrou, vhodné náměty ze života kolem nás i z dětské literatury, činnosti zaměřené na vytváření a pochopení společných pravidel soužití.

Účastníci semináře si odnesou: konkrétní náměty pro podzimní období, kde se děti učí nejen novým poznatkům, ale kde je prioritně prostor pro socializaci a sociální rozvoj dítěte a kde se děti podílejí na vytváření společných pravidel a jejich dodržování.

Co k tomu potřebujeme: pohodlné oblečení, přezůvky, 1 pletenou čepici, vlastní vzpomínky, chuť společně přemýšlet a hledat a v neposledním poznámkový sešit, psací potřeby a svačinu.

Cena: 500-700Kč

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení.

_______________________________________________________________________________________________

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na první z kurzů zaměřených na Společné vzdělávání - inkluzi

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (kurz č. 38)

Lektorka: Mgr. Marika Kropíková

Termín: 3. 11. 2016, 9.00 – 15.30 hodin

Cena: 900 – 1100Kč dle počtu přihlášených účastníků

Seminář je zaměřen na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných (inkludovaných) a zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení. Vysvětluje, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s  přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jak rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích u žáka. Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Seminář je veden interaktivními metodami výuky s maximálním zapojením účastníků, kteří si v průběhu semináře i vymění zkušenosti a názory s ostatními účastníky.

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení.

________________________________________________________________________________________________

 

„PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE“ (kurs č. 36)

 

Lektorky: Mgr. J. Vavřincová, Mgr. P. Vávrů, PhDr. A. Hergetová

Termín: 26. 11. 2016 sobota

                    10. 12. 2016 sobota

               7. 1. 2017 sobota

                      21. 1. 2017 sobota

                      11. 2. 2017 sobota

 

Březen, duben, květen – náslechy a vlastní praxe účastníků kursu.

Květen - obhajoba závěrečné práce – kazuistiky (zaměření na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence), termín bude společně domluven na prvním setkání.

Kurs je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží

Délka kursu: 60 hodin, 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace

                                  10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů

                                  10 hodin – vlastní práce s klientem

Cena: 3200 Kč – 3500 Kč podle počtu přihlášených účastníků

Uchazeč musí předložit doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v plném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kursu. Řeč uchazeče nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.

Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.

Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.

Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Seminář se bude konat v našich prostorách (budova ZŠ FLČ, Chelčického 555, Strakonice). Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Horažďovicích.

 

________________________________________________________________________________________________

prihlaska


 

Těšíme se na setkání s vámi.

_______________________________________________________________________________________________

Vítáme vás na našich webových stránkách

Stránky průběžně upravujeme a doplňujeme. V některých částech nejsou ještě zcela kompletní, ale věříme, že se nám je v co nejkratší době podaří doplnit. Pokud by Vám něco ještě na stránkách chybělo, co si myslíte, že je potřeba přidat, máte nějaký inovativní návrh či jste našli gramatické nesrovnalosti prosím, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že se na našich stránkách budete dobře orientovat a ušetříte čas při hledání informací o našich poskytovaných službách a plánovaných akcích. Doufáme, že se Vám naše nové stránky budou líbit a najdete zde vše potřebné.

Za Dyscentrum-Strakonice, z. s.

PhDr. Hergetová Alexandra, ředitelka

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz