DVPP-Kurzy akreditované MŠMT

Vzdělávací programy Dyscentra - Strakonice, z. s. 

Kurzy DVPP jsou akreditované MŠMT

1.     Čtenářská gramotnost

Obsah:

 • Čtenářská gramotnost – její definování,      vymezení důležitosti jejího rozvoje a posilování
 • Úrovně porozumění čteného textu      v jednotlivých vývojových obdobích – porozumění slovům, snadným      větám; práce s textem na základě asociací – mechanické pamatování;      recepce textu a analýza textu
 • Rozvoj      schopnosti přemýšlet, rozvíjet řeč a schopnost komunikovat, podporovat      dětskou představivost
 • Zásady postupu při rozvoji čtenářské      gramotnosti
 • Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti,      vhodné hry a cvičení, říkadla, příběhy a texty, vyhledávání informací z      textu
 • Rozšiřování znalostí,      zlepšování soustředění
 • Podpora prosociálních vztahů,      prohlubování kamarádství, přátelství, vzájemné pomoci
 • Prostřednictvím      čtení získání morálního poučení, upevňování kamarádských vztahů
 • Chápání      slovního vtipu a humoru
 • Seznámení s nabídkou pomůcek,      pracovních listů, materiálů a dostupné literatury, vhodnost a přednosti      jednotlivých materiálů a pomůcek, diskuse

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kč podle počtu účastníků

 

2.     Čtenářská pregramotnost

Obsah:

Úvod – zamyšlení se nad důležitostí čtenářské gramotnosti (ČG) v současném světě, ve vzdělávání, ale i v běžném každodenním životě

Definice čtenářské gramotnosti, různé přístupy a pohledy (uvedení, porovnání, hledání shod a rozdílů); formální gramotnost x funkční gramotnost x kritická gramotnost

Etapy rozvoje ČG – pregramotnost (emergentní, spontánní), čtenářská gramotnost, funkční gramotnost – popis jednotlivých etap

Celostní princip rozvoje čtenářské pregramotnosti – gramotnost jako komplex jaz. kompetencí (čtení, psaní, mluvení, naslouchání, vyjadřování, myšlení), spontánně se rozvíjející gramotnost (důležité podmínky, podněty)            

Spolupráce rodiny a školy                                                                                         

Příprava na výuku počátečního čtení a psaní – orientační přehled oblastí rozvoje:

Využití MUP (mapy učebního pokroku) v této oblasti – vymezení pojmu čtenářské vývojové kontinuum (MUP), charakteristiky kontinua, jednotlivé oblasti kontinua (1. Čtenářské chování 2. Čtenářská odezva 3. Porozumění textu 4. Ustálené prvky 5. Porozumění v kontextech 6. Dekódování), vývojové linie a deskriptory, MUP v mateřské škole                                                                       

Roviny ČG: popis jednotlivých rovin, orientační seznámení s pojmy + tipy na rozvíjení nejdůležitějších předpokladů potřebných pro jejich rozvoj

 • technika čtení a psaní – co ji může negativně ovlivnit; rizika (dvojí čtení, čtení s tichým skladem, bez porozumění, psaní s nesprávně vedenými tahy, neuvolněnou rukou bez plynulého posunu…)
 • vztah ke čtení - co ho ovlivňuje, jak ho podporovat
 • doslovné porozumění – 2 úrovně porozumění (základní, pokročilejší)
 • vysuzování - schopnost pracovat s textem na základě různých myšlenkových operací (analýza, syntéza, komparace atd.)
 • metakognice – odraz osobnosti dítěte a jeho základních psychických charakteristik (motivace, sebevědomí, autoregulace, aspirační úroveň…)
 • sdílení – sdílejí se prožitky, myšlenky, pochopení informací (obsahu), pocity z četby s dalšími čtenáři (ostatními žáky, učitelem, rodinou, atd.) – utváření schopnosti vytvořit si vlastní názor a zároveň respektování názoru druhých, naslouchání, rozvoj komunikace…
 • aplikace – praktické využití, vliv čtení na osobnostní rozvoj

Individuální rozdíly v připravenosti na výuku čtení a psaní na počátku školní docházky (úroveň pregramotnosti) a práce s nimi: využití Testu rizik, volba vhodné metody výuky čtení                     

Přehled základních metod výuky čtení: analyticko-syntetická, genetická, sfumato + jejich klady a zápory                                                                                                                                                                                       

Příprava na výuku počátečního čtení a psaní – podrobné rozpracování rozvoje jednotlivých oblastí, konkrétní postupy, nejznámější metodiky, praktické ukázky pomůcek a materiálů

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kč dle počtu účastníků

 

3.    Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

Obsah:

 1. Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č.

82/2015 Sb. a související prováděcí vyhlášky), rozdíl integrace x inkluze.              

 1. Seznámení se se stupni a druhy podpůrných opatření v MŠ.                                    
 2. Základní charakteristika dítěte s potřebou PO z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb                                                                          
 3. Dopady handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb do předškolního vzdělávání (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení dětí, pomůcky, sociální a zdravotní podpora…)                  
 4. Identifikace, realizace a vyhodnocení PO 1. – 5. stupně, úloha ŠPZ.                        
 5. Diskuse nad konkrétními dotazy a kazuistikami.                                                          

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650Kč dle počtu účastníků

 

4.     Rozvoj grafomotoriky - 16 hod.

Obsah:

 • Význam kresby, vývoj      kresby, vývojová stadia kresby – význam kreslení pro rozvoj grafomotoriky      a dovednost psaní, jaké informace může kresba poskytnout, posouzení      vývojové úrovně dítěte za pomoci kresby, obsahová a formální stránka      kresby
 • Lateralita – druhy      laterality, typy laterality, vývoj laterality, zkouška laterality, vliv      laterality na dovednost psaní
 • Metodika kreslení a psaní      pravou a levou rukou
 • Rozvoj hrubé motoriky –      činnosti rozvíjející hrubou motoriku, vliv koordinace pohybů na rozvoj dalších      psychomotorických činností
 • Rozvoj jemné motoriky –      činnosti rozvíjející jemnou motoriku, ukázky činností, vizuomotorika
 • Pracovní návyky při      kreslení a psaní – výběr psacích a kreslicích potřeb – nabídka na trhu,      jak vybrat správné potřeby
 • Poloha těla při psaní,      motivace ke kreslení a psaní, úchop psacího náčiní, postavení ruky
 • Uvolnění ruky + cviky      uvolňovací a grafomotorické, praktický nácvik
 • Grafické prvky –      posloupnost vývoje, možnosti nácviku, možnosti motivace při nácviku
 • Seznámení      s nabídkou pomůcek a pracovních listů a materiálů, vhodnost a      přednosti jednotlivých materiálů a pomůcek, ukázka praktického využití
 • Diskuse

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca1200Kč dle počtu účastníků

 

5.   Individualizace vzdělávání v MŠ

Obsah:

 1. Pojem individualizace, východiska individualizace vzdělávání
 2. Specifické podmínky MŠ pro individualizaci
 3. Integrace x inkluze, vytváření podmínek pro inkluzi
 4. Požadavky věkové přiměřenosti, respektování individuálních potřeb, temperamentu, stylů učení, schopností dítěte, vyvážení míry podpory dospělého a samostatnosti dítěte
 5. Zásady vytváření podnětného prostředí podporujícího individualizaci vzdělávání (možnost volby, diferencovaná náročnost didaktických pomůcek a materiálů)
 6. Respektující komunikace, spolupráce s rodinou jako základ individualizovaného vzdělávání
 7. Plánování obsahu předškolního vzdělávání/tematických celků na úrovni TVP s ohledem na potřeby dětí
 8. Vybrané cílové dovednosti dítěte, kritéria a ukazatele pro jejich sledování a hodnocení pedagogem, interpretace výsledků sledování a hodnocení, podmínky a zásady jejich využití Výchovné a vzdělávací strategie pro podporu individualizace ve třídě
 9. Praktická část

-          pozorování, vytvoření představy o technice pozorování

-          systematické sledování a hodnocení rozvoje a učení předškolních dětí

-          reflexe získaných poznatků do jejich vzdělávání, vedení záznamů o dětech

-          vedení portfolia dětí

-          tvorba IVP, jak pracovat s IVP v rámci plánů činností pro celou třídu

-          ukázkové kazuistiky

-          diskuse

Hodinová dotace: 40 hodin

Cena: ca2800Kč dle počtu účastníků

 

6.    Matematická gramotnost

Obsah:

 • Matematická gramotnost – její      definování, vymezení důležitosti jejího rozvoje a posilování
 • Vývoj matematických schopností a      dovedností a vliv jejich nedostatečného rozvoje na matematickou      gramotnost, souvislosti mezi matematickou a čtenářskou gramotností, vyhledávání      informací z textu a jejich matematické zpracování
 • Zásady postupu při rozvoji matematické      gramotnosti
 • U dějů vnímání jejich souvislostí i následností, prostoru, ve      kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů mezi objekty a jejich      změnami
 • Rozlišování      mezi důležitým a nepodstatným, rozlišování mezi možným a jistým,      vyhodnocování, co je pravda/nepravda (správně/nesprávně), chápání negace      individuálních jednoduchých výroků
 • Chápání      čísla (přirozeného) ve všech jeho rolích (např. počet, jméno, …), chápání      alespoň omezeně kontexty, v nichž se číslo může vyskytovat
 • Zachycení      vyjádření kvantity v proudu řeči v různých jazykových podobách, porovnávání      množství i počtu objektů vhodnými způsoby
 • Respektování zadaných podmínek,      pokynů (návod, instrukce) v různých situacích včetně pochopení role      sloves se záporkou a kvantifikátorů
 • Vnímání dvou objektů současně      a chápání vybraných vztahů mezi nimi, chápání vztahu celek a jeho část,      objevování struktury celku a funkce částí
 • Seznámení s nabídkou pomůcek,      pracovních listů, materiálů a dostupné literatury, vhodnost a přednosti      jednotlivých materiálů a pomůcek, diskuse

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kč podle počtu účastníků

 

7.    Matematická pregramotnost

Obsah:

Seznámení s pojmem gramotnost, základní gramotnosti rozvíjené v MŠ, místo matematické pregramotnosti (MPG) v běžné činnosti MŠ, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte.                                  

Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji MPG dochází.                                   

Vývojový aspekt získávání PMG, fáze rozvoje myšlenkových operací u dětí předškolního věku v souvislosti s fázemi rozvoje matematických schopností, pedagogická diagnostika a individualizace výuky v MŠ                                       

Obecné pedagogické metody a formy práce vedoucí k rozvoji MPG

 • spontánní x řízené aktivity
 • problémové a kooperativní učení jako základ kritického myšlení,
 • prožitkové a situační učení
 • vícesmyslové učení,
 • vrstevnické učení.

Orientační seznámení s metodikou prof. Hejného a možnosti jejího využití v praxi MŠ (principy metody, didaktická prostředí, příklady konkrétních aktivit)                

Přehled rozvíjených oblastí PMG: (manipulace s předměty, porovnávání, třídění, řazení, serialita, představa počtu, číselná řada, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku…)                              

Možnost využití ICT při osvojování PMG – ukázky výukových programů, elektronických materiálů (DUM), placených i neplacených aplikací                    

Rozvoj jednotlivých oblastí – vymezení oblastí, posloupná stadia jejich rozvoje, náměty na konkrétní aktivity, hry a pomůcky

 • Manipulace s předměty: porovnávání, třídění, řazení
 • Geometrické (ú)tvary, geometrické představy
 • Serialita, intermodalita
 • Prostorová orientace, zrakové vnímání
 • Vnímání času
 • Číselná řada, představa počtu
 • Vztah příčiny a následku
 • Matematický jazyk a slovní zásoba
 • Základy kombinatoriky

Výměna nápadů a diskuse

                              

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kč dle počtu účastníků

 

8.  Nadaný žák v ZŠ – identifikace a podpůrná opatření

Obsah:

teorie nadání, osobnost nadaného žáka, pedagogická diagnostika – identifikace nadaného žáka
organizační formy vzdělávání nadaných
vzdělávání nadaných v zahraničí a u nás
strategie akcelerace a obohacení výuky nadaných
metody, formy práce a způsoby hodnocení vhodné pro nadané žáky
plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, podpůrná opatření, plánování výuky
kazuistiky nadaných dětí, rodina nadaných žáků

diskuze

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650Kč dle počtu účastníků

 

9.     Pedagogická diagnostika jako prostředek pro tvorbu PLPP a IVP

Obsah:

 • základní pojmy, předmět pdg. diagnostiky, rysy, etapy a zásady pdg. diagnostiky, problémy při diagnostikování
  • pedagogická diagnostika, diagnóza, formulace dg. otázky (příp. hypotézy), získávání dg. dat, zpracování a analýzy získaných dat, validita, reliabilita, objektivita
 • metody pedagogické diagnostiky
  • pozorování, různé typy anamnéz, rozhovor, dotazník, testy, kazuistika, analýza prací – popis využitelnosti jednotlivých technik, seznámení se způsobem využívání, fáze získávání dat u jednotlivých technik
 • Diagnostika psychosomatických a osobnostních charakteristik žáka
  • pohybový vývoj, lateralita, vývoj percepce, kinestetické vnímání, komunikace, orientace v časoprostoru, percepčně-motorické funkce, řeč, paměť, myšlení, vnímání a pozornost, volní vlastnosti, temperament, povaha
 • Diagnostika úrovně zvládání školních dovedností
  • úroveň čtení
  • úroveň písemného projevu
  • úroveň matematických dovedností
  • úspěšnost v naukových předmětech
  • sociálně-emoční chování žáka
 • Diagnostika vnějších vlivů
  • adaptace na prostředí
  • sociální chování, schopnost navazovat a udržovat sociální kontakt
  • respektování společenských norem
  • rodina a domácí prostředí
  • spolupráce rodiny se školou
 • Sestavení formuláře využitelného pro záznam z pedagogické diagnostiky žáka vyučujícím
 • Využití zjištěných údajů při tvorbě PLPP a IVP, vyhotovení sdělení školy pro školské poradenské zařízení

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kčdle počtu účastníků

 

10.    Specifika vzdělávání některých skupin žáků s SVP

Obsah:

 • Specifika jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU a SPUCH, autismus a poruchy autistického spektra, ADHD, ADD, zrakové a sluchové postižení, LMP, tělesné postižení, vady řeči, hluchoslepota)
  • definování jednotlivé problematiky + zvláštnosti v chování
  • dopad handicapu do výchovně-vzdělávacího procesu, pedagogická diagnostika
  • práce s podpůrnými opatřeními u žáka s daným handicapem
  • kdy je možné pracovat s 1. stupněm podpůrných opatření, sestavení plánu pedagogické podpory
  • sestavení a práce s IVP jako jedné z dalších možností podpůrných opatření
  • hodnocení u těchto žáků
 • Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami – chudoba, etnická příslušnost, postavení azylanta, cizinci – vliv těchto faktorů na organizaci a průběh vzdělávání těchto žáků
  • definování jednotlivé problematiky + zvláštnosti v chování
  • dopad handicapu do výchovně-vzdělávacího procesu, pedagogická diagnostika, práce s postavením žáka ve třídě, sociální vztahy
  • práce s podpůrnými opatřeními u žáka s daným handicapem
  • kdy je možné pracovat s 1. stupněm podpůrných opatření, sestavení plánu pedagogické podpory
  • sestavení a práce s IVP jako jedné z dalších možností podpůrných opatření
  • hodnocení u těchto žáků
 • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • definování jednotlivé problematiky + zvláštnosti v chování
  • dopad handicapu do výchovně-vzdělávacího procesu, dvojí výjimečnost, postavení žáka v třídním kolektivu
  • práce s podpůrnými opatřeními u žáka s daným handicapem
  • kdy je možné pracovat s 1. stupněm podpůrných opatření, sestavení plánu pedagogické podpory
  • sestavení a práce s IVP jako jedné z dalších možností podpůrných opatření
  • hodnocení u těchto žáků

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650 dle počtu účastníků

 

11.   Podpůrná opatření v praxi, PLPP, IVP

Obsah:

 • Plán pedagogické podpory (dále PLPP)
  • tvorba, význam, vazba na podporu školského poradenského zařízení, práce s PLPP
  • PLPP jako jedno z východisek pro stanovování vyšších stupňů podpory
 • Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • popis druhů PO – metody výuky, úpravy obsahu, organizace vyučování, pomůcky apod.,
 • Individuální vzdělávací plán jako specifické PO
 • Předměty speciálně pedagogické péče
 • Personální PO
  • asistent pedagoga, další pedagog, speciální pedagog, podpora školského poradenského zařízení
 • Způsoby přidělování pomůcek – speciální učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky
 • Normovaná finanční náročnost, propojení matriky a výkazů a doporučení ke vzdělávání žáka
 • Hodnocení žáků, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání
 • Diskuse + rozbor příkladů z praxe

Hodinová dotace: 9 hodin

Cena: ca650Kč dle počtu účastníků

 

12.   Práce s dětmi s poruchami chování

Obsah:

Práce s dětmi se specifickými poruchami chování                                        
Syndrom poruchy pozornosti a aktivity – hyperkinetický syndrom (ADHD)

Syndrom poruchy pozornosti - ADD
Etiologie a hlavní symptomy syndromu ADHD, ADD
Primární projevy syndromu ADHD/ADD ve školním věku
Obtíže v chování plynoucí ze syndromu ADHD/ADD, možnosti ovlivnění projevů
Co je třeba respektovat v chování hyperaktivního dítěte, co již ne
Možnosti ovlivnění chování hyperaktivního dítěte ve skupině vrstevníků a při individuální práci
Řešení výchovných problémů hyperaktivních dětí/syndrom ADHD/ADD se sekundární poruchou chování, možnosti spolupráce s rodiči

Práce s dětmi s nespecifickými poruchami chování                                     
Odlišení specifických a nespecifických poruch chování
Porucha chování socializovaná a nesocializovaná, sociální a asociální chování
Mechanismy vzniku nevhodného chování a možnosti jeho ovlivnění, řešení krizových situací

Pocity dětí, charakteristika dětí

Zásady práce s dětmi s poruchami chování
Možnosti ovlivnění nevhodného chování pomocí her zaměřených na rozvoj empatie, komunikace, neagresivního řešení konfliktních situací, využití relaxačních technik
Řešení konkrétních případů výchovných problémů s dětmi

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kč dle počtu účastníků

 

13.    Reedukace specifických vývojových poruch učení

Obsah:

Obecná charakteristika poruch učení                                                                       

Dyslexie                                                                                                                            

Projevy dyslexie u žáků a běžné obtíže při čtení, předčtenářské období a období počátečního čtení, projevy dyslexie u žáků a běžné obtíže při čtení

Reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace, postupy při reedukaci dyslexie – chybovost, způsob čtení, tempo čtení

Rozvoj (reedukace) problémových oblastí:

 1. vyvozování a fixace písmen – osvojování písmen
 2. Rozlišování a fixace tvarově podobných písmen, zrakové rozlišování
 3. Spojování hlásek a písmen do slabik
 4. Spojování slabik do slov, čtení slov
 5. Čtení textu
 6. Porozumění čtenému, čtenářská gramotnost
 7. Tempo čtení

U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kursu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít.

Péče o děti s dyslexií – legislativní možnosti, projevy dyslexie v cizím jazyce a dalších předmětech, hodnocení žáků s dyslexií

Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu

              Dysgrafie                                                                                                                          

Dysgrafie a její projevy, diagnostika dysgrafie, reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace

Rozvoj (reedukace) problémových oblastí:

 1. Rozvíjení motorických funkcí
 2. Grafomotorický nácvik
 3. Osvojování a zapamatování si písmen
 4. Písemný projev
 5. Nácvik sezení při psaní
 6. Nábytek a sezení při psaní

U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kursu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít.

Péče o děti s dysgrafií – legislativní možnosti, projevy dysgrafie v dalších předmětech, hodnocení žáků s dysgrafií

Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu

               Dysortografie                                                                  

Dysortografie a její projevy, diagnostika dysortografie, reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace

             Rozvoj (reedukace) problémových oblastí:

 1. Vynechávání písmen
 2. Vynechávání slabik, slov
 3. Vynechávání, přidávání, č nesprávné umístění diakritických znamének
 4. Rozlišování znělých a neznělých hlásek
 5. Rozlišování tvrdých a měkkých slabik
 6. Rozlišování slabik bě, pě, vě, mě
 7. Rozlišování hranic slov v písmu
 8. Rozvoj slovní zásoby
 9. Osvojování a fixace pravopisných pravidel

U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kursu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít, dostupnými PC programy.

Péče o děti s dysortografií – legislativní možnosti, projevy dysortografie v dalších předmětech, hodnocení žáků s dysortografií

Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu

               Dyskalkulie                                                                                                                      

Dyskalkulie a její projevy, diagnostika dyskalkulie, reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace

Rozvoj a reedukace problémových oblastí:

 1. Předčíselné představy
 2. Základní matematické pojmy – číselné představy, struktura čísla
 3. Základní matematické operace – chápání operací, provádění operací
 4. Slovní úlohy
 5. Geometrie
 6. Převody jednotek
 7. Odhady výsledků

U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kursu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít.

Péče o děti s dyskalkulií – legislativní možnosti, projevy dyskalkulie v dalších předmětech, hodnocení žáků s dyskalkulií

Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu, PC programy

               Další poruchy učení                                                                                                       

                Dyspraxie, dyspinxie, dysmuzie

-          projevy, diagnostika, možnosti reedukace, projevy ve vyučovacích předmětech, hodnocení hodnocení žáků, diskuse

Hodinová dotace: 32 hodin

Cena: ca 2300Kč dle počtů účastníků

 

14. Specifika vzdělávání žáka s dg. pervazivní vývojová porucha (typu vysocefunkčníautismus, Aspergerův syndrom) na ZŠ

Obsah:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, specifikace diagnózy Aspergerův syndrom, vysocefunkční autismus                                                                                            

Podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s AS. Specifické metody a postupy, nové trendy při vzdělávání. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce s dalšími odborníky a s rodinou. Možnosti nácviků sociálního chování.                                                                                             

Modelové vytvoření podpůrných speciálně pedagogických opatření, úprava prostředí, vizuální podpora. Ukázka využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků.                              

Uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací.                                                                                                        

Příprava pedagogů na práci s dětmi a žáky s PAS. Formální stránka společného vzdělávání, kritéria pro výběr asistenta pedagoga. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě.

Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení.                                                     

Spolupráce s rodinou.

                                                                                             

Hodinová dotace: 16 hodina

Cena: ca 1200Kč dle počtu účastníků

 

15.    Specifika práce pedagoga s 2‑letými dětmi v MŠ

Obsah:

1. Úvod do problematiky – historie, vývoj, právní předpisy související s danou problematikou [zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých], zahraniční zkušenosti                                                                                               

2. Fyzický a psychický vývoj dítěte – specifika raného věku, vývojové zákonitosti – rozvoj řečových dovedností, podoba hry, vývoj motoriky, psychosociální oblasti, vývoj CNS, atd., potřeby dětí, srovnání s potřebami starších dětí v mateřské škole, socializace, vytváření návyků               

3. Podmínky vzdělávání – personál, vybavení, režim dne, počet dětí, hygienické požadavky, stravování, organizace, samostatná třída × integrace, úprava denního režimu, vývojové odlišnosti a jejich dopad na změny podmínek vzdělávání                                                                                 

4. Spolupráce s rodiči – navázání kontaktu a spolupráce, pravidla, adaptační proces, vývoj rodiny, výchovné styly, potřeby rodičů, způsoby komunikace a předávání informací, společné akce

5. Metody a formy vzdělávání – specifika v návaznosti na psychomotorický vývoj, sladění činností ve věkově heterogenní skupině, výběr pomůcek a materiálů, doporučená literatura, příklady z praxe

6. Praktická část – formou interaktivního setkání, workshopů a praxe ve vybraných mateřských školách. Společné sdílení zkušeností a praxe.                                                                                                 

Hodinová dotace: 24 hodin

Cena: ca 1800Kč dle počtu účastníků

 

16.    Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - 16 hod.

Obsah:

Postavení AP ve školském systému, přímá a nepřímá pedagogická činnost AP                  

Vymezení kompetencí učitel – AP, varianty práce AP ve třídě, spolupráce učitele a AP    

Podíl AP na vypracování a realizaci IVP, vztah AP – žák/dítě – učitel – rodič/rodina        

Bariéry a rizika v práci AP (práce nad rámec pracovních povinností, syndrom vyhoření, mlčenlivost, neoprávněné nároky ze strany zákonných zástupců, nerespektování AP učitelem, přenášení pravomocí učitele na žáka, nefunkční komunikace učitel – AP…)                           Specifika spolupráce a komunikace AP a učitele u jednotlivých skupin handicapů                    Diskuse a rozbor konkrétních případů                                                                                          

Hodinová dotace: 16 hodin

Cena: ca 1200Kč dle počtu účastníků

 

     17. Tvorba PLPP v rámci opatření 1. stupně v ZŠ

Obsah:

výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně vysvětlení pravidel tvorby a využití plánu pedagogické podpory                                                                        

přehled a volba strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy organizace vzdělávání a hodnocení žáků, které mohou pedagogové využít v základním vzdělávání bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ)                                                                              

vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat základní pedagogickou diagnostiku v praxi a jak získané informace interpretovat a využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky                                                                                                                                             

role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským pracovníkem školy                                                                                                                                     

propojení PLPP s platným RVP ZV a návazně s aktuálním ŠVP ZV školy                        

praktické cvičení – tvorba PLPP – modelová situace      

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650Kč dle počtů účastníků

 

18. Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Obsah:

 1.  Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).                                                        
 2. 2. Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření.                  
 3.  Možnosti vzdělávání žáků s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v ZŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).                                                                  
 4.  Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.                                                            
 5.  Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. - 5. stupně
 6. 6. Diskuse, rozbor konkrétních kazuistik.                                                                

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650Kč dle počtů účastníků

 

19. Osobnostní a sociální rozvoj pedagoga

Obsah:

Osobnostní rozvoj n

 • sebepoznání - cesta k sobě samému, specifika své osobnosti, klady a zápory vlastní osobnosti, vzorce chování, které si neuvědomujeme, příčiny vnitřní nepohody,  pochybování, nejistoty, příčiny strachu a úzkostí
 • poznávání osobních kvalit
 • sebereflexe – silné a slabé stránky osobnosti pedagoga, sebereflexe
 • syndrom vyhoření - prevence, mám syndrom vyhoření?, psychohygiena, práce s předsudky
 • rozvoj osobnostních kompetencí pedagoga
 • rozvoj pedagogických dovedností
 • práce se stresem - techniky uplatňované obecně, techniky pro volný a soukromý čas, techniky pro pracovní činnost a její aktivizaci

Praxe a nácviky se prolínají jednotlivými tématy v celkové délce

Sociální rozvoj                                                                               

 • komunikační dovednosti - komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, řeč těla, důležitost komunikačních dovedností, komunikace za pomocí ICT
 • řešení problémů a obtížných situací; způsoby jednání – asertivní, manipulativní, agresivní, vhodné způsoby k řešení konfliktů, možnosti zvládání agrese
 • prezentační dovednosti - prezentace, projevy, příprava na projev
 • spolupráce - týmová spolupráce a kooperativní dovednosti

Praxe a nácviky se prolínají jednotlivými tématy v celkové délce

Hodinová dotace: 40 hodin

Cena: ca 2800Kč dle počtu účastníků

 

20. Společné vzdělávání

Obsah:

 • Seznámení s novelou školského zákona č. 82/2015, zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy
 • Seznámení s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doporučení ke vzdělávání žáků s SVP, formuláře
 • Porovnání inkluze a integrace
 • Struktura a přehled podpůrných opatření (dále PO)
 • Vzdělávání žáků podle §19 odst. 9
 • Škola, třída, oddělení a skupina vytvořená pro žáky s potřebou PO
 • Speciální škola versus „běžná škola“
 • Možnosti vzdělávání žáků s LMP
 • Diskuse + rozbor příkladů z praxe

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650Kč dle počtů účastníků

 

21. Hodnocení a specifika hodnocení žáka s potřebou podpůrných opatření

Obsah:

 • způsoby a typy hodnocení žáků, tvorba hodnotících kritérií
  • hodnocení sociálně normované a individuálně normované
  • hodnocení formativní, finální, normativní, kriteriální, diagnostické, průběžné, formální, neformální, …
  • nejčastější způsoby hodnocení – klasifikace, slovní hodnocení – klady a zápory, kdy je vhodnější je využívat
  • tvorba hodnotících kritérií – příklady z praxe
 • funkce hodnocení
  • motivační, informativní, regulativní, prognostická, diferenciační
  • rozbor příkladů z praxe
 • specifičnost hodnocení u žáků s potřebou podpůrných opatření (dále PPO)
  • práce s kriteriálním hodnocením u žáků s PPO
  • závěry pedagogické diagnostiky školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a stanovení cíle vzdělávání a kritérií hodnocení vzhledem ke specifikům postižení u žáka (SPU a SPUCH, autismus a poruchy autistického spektra, ADHD, ADD, zrakové a sluchové postižení, LMP, tělesné postižení, vady řeči, hluchoslepota)
  • práce s příklady z praxe

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 650Kč dle počtů účastníků

 

22. Jak pracovat s dětmi s ADHD

Obsah:

 • Specifické poruchy chování, terminologické vymezení sy ADHD
 • Etiologie
 • Možnosti diagnostiky
 • Znaky a projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích
 • Možnosti ovlivnění nepříznivých projevů, vhodné a nevhodné postupy při práci s dítětem s ADHD
 • Terapeutické možnosti, legislativní opatření pro děti s ADHD
 • Diskuse
Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: 400 – 600 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


prihlaska


prihlaska


23. Metoda dobrého startu

Obsah:

 • Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. MDS je určena dětem ve věku 5 -12 let
 • Teoretická východiska
 • Metodické materiály – seznámení s pracovním kompletem Soubor Metoda dobrého startu
 • Výcvik
 • Individuální konzultace
Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: cca 1200 – 1500 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


24. Možnosti reedukace SPU - dyskalkulie

Obsah:

 • Obecná charakteristika poruch učení, dyskalkulie a její projevy
 • Diagnostika dyskalkulie, reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace
 • Rozvoj a reedukace problémových oblastí:U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kursu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít
  • Předčíselné představy
  • Základní matematické pojmy – číselné představy, struktura čísla
  • Základní matematické operace – chápání operací, provádění operací
  • Slovní úlohy
  • Geometrie
  • Převody jednotek
  • Odhady výsledků
 • Péče o děti s dyskalkulií – legislativní možnosti, projevy dyskalkulie v dalších předmětech, hodnocení žáků s dyskalkulií
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu, PC programy
Hodinová dotace: 6 hodin
Cena: cca 250 – 350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


25. Možnosti reedukace SPU - dyslexie

Obsah:

 • Predčtenářské období a období počátečního čtení, projevy dyslexie u žáku a bežné obtíže při čtení
 • Reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace, postupy při reedukaci dyslexie – chybovost, způsob čtení, tempo čtení
 • Rozvoj (reedukace) problémových oblastí:
  • Vyvozování a fixace písmen – osvojování písmen
  • Rozlišování a fixace tvarově podobných písmen, zrakové rozlišování
  • Spojování hlásek a písmen do slabik
  • Spojování slabik do slov, čtení slov
  • Čtení textu
  • Porozumění čtenému, čtenářská gramotnost
  • Tempo čtení
 • U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kurzu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít
 • Péče o děti s dyslexií – legislativní možnosti, projevy dyslexie v cizím jazyce a dalších předmětech, hodnocení žáku s dyslexií
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 6 hodin
Cena: cca 250 – 350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


26. Možnosti reedukace SPU – dysortografie

Obsah:

 • Obecná charakteristika poruch učení, dysortografie a její projevy
 • Diagnostika dysortografie, reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace
 • Rozvoj (reedukace) problémových oblastí:U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kurzu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít, dostupnými PC programy
  • Vynechávání písmen
  • Vynechávání slabik, slov
  • Vynechávání, přidávání, či nesprávné umístění diakritických znamének
  • Rozlišování znělých a neznělých hlásek
  • Rozlišování tvrdých a měkkých slabik
  • Rozlišování slabik be, pe, ve, me
  • Rozlišování hranic slov v písmu
  • Rozvoj slovní zásoby
  • Osvojování a fixace pravopisných pravidel
 • Péče o děti s dysortografií – legislativní možnosti, projevy dysortografie v dalších předmětech, hodnocení žáku s dysortografií
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 6 hodin
Cena: cca 250 – 350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


27. Možnosti reedukace SPU - dysgrafie

Obsah:

 • Obecná charakteristika poruch učení, dysgrafie a její projevy
 • Diagnostika dysgrafie, reedukace jako způsob, jak žákům pomoci - obecné zásady reedukace
 • Rozvoj (reedukace) problémových oblastí:U každé jednotlivé oblasti bude probrán postup reedukace krok za krokem včetně nácviku účastníky kurzu, dále budou účastníci seznámeni s potřebnými pomůckami, prací s nimi, možnostmi jejich získání a dalšími materiály či vhodnou literaturou a pracovními listy, které je možné při práci s dětmi využít
  • Rozvíjení motorických funkcí
  • Grafomotorický nácvik
  • Osvojování a zapamatování si písmen
  • Písemný projev
  • Nácvik sezení při psaní
  • Nábytek a sezení při psaní
 • Péče o děti s dysgrafií – legislativní možnosti, projevy dysgrafie v dalších předmětech, hodnocení žáků s dysgrafií
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 6 hodin
Cena: cca 250 – 350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


28. Primární poruchy řeči

Obsah:

 • Vývoj řeči – základní podmínky anatomicko – fyziologické (dýchání, tvorba hlasu, artikulace, smyslové vnímání, CNS, motorika, pohybová koordinace)Dyslalie – všeobecné informace - definice, výskyt, rozlišení výslovnosti nesprávné a vadné, možnosti nápravy
  • nejčastější příčiny poruch řeči – prostředí jako zdroj informací, receptory jako příjemci informací, dostředivé a odstředivé nervové dráhy (zpracování přijaté informace a pokyn k odpovědi na přijatou informaci), realizace odpovědi (efektro), reakce okolí na odpověď
  • civilizační vlivy – nedůsledná výchova, nadbytek podnětů zvukových, slovních, zrakových, nedostatek podnětů slovních, nepřiměřené nároky věku a schopnostem dítěte, nedostatek pohybu
  • organizace péče o osoby s narušenou komunikační schopností v ČR – školství, zdravotnictví
 • Koktavost – definice, príčiny, příznaky, typy péče
 • Opožděný vývoj řeči – definice, příčiny, příznaky, výchovná opatření, spolupráce MŠ s logopedem
 • Dysfázie – definice, příčiny, stupně poruchy, příznaky, typy péče, spolupráce MŠ s logopedem
 • Dysporuchy, mutismus, huhňavost – definice, príznaky, spolupráce s logopedem
 • Závěrečná diskuse
Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: 400 – 600 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


29. Relaxace nejen pro deti s ADHD

Obsah:

 • Specifické poruchy chování, vymezení sy ADHD
 • Znaky a projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích
 • Diagnostika ADHD
 • Relaxační techniky a možnosti jejich uplatnění
 • Vlivy relaxačních technik na projevy ADHD
 • Zásady pro nácvik relaxačních technik
 • Polohy u relaxačních technik
 • Jacobsonova progresivní svalová relaxace
 • Krátká relaxace
 • Blesková relaxace
 • Diskuse
Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: cca 400 – 600 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


30. Relaxační techniky

Obsah:

V návaznosti na základní Kurz relaxace nejen pro děti s ADHD uspořádat tento kurs

 • Kde proběhne praktický nácvik jednotlivých relaxačních technik a dýchacích cvičení
 • seznámení s vhodnou hudbou, pomůckami a literaturou, doplnění informací podle potřeb účastníků
 • diskuse nad konkrétními kazuistikami
Hodinová dotace: 4 hodiny
Cena: cca 250 – 350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


31. Rozvoj sluchového vnímání

Obsah:

 • Smyslové vnímání jako proces, vymezení oblastí sluchového vnímání, souvislost s SPU -dysortografie, dyslexie, základní projevy ve škole
 • Zásady postupu při reedukaci + příklady dobré praxe
 • Naslouchání a vnímání zvuků – možnosti nácviku, hry a cvičení, sluchová citlivost, napodobování zvuků
 • Sluchová orientace - možnosti nácviku, hry a cvičení, lokalizace zdroje, pohyb zvuku
 • Sluchové rozlišování – možnosti nácviku, zvuky řečové a neřečové, měkké/tvrdé slabiky, krátké/dlouhé samohlásky, znělé/neznělé hlásky, podstatné/nepodstatné zvuky
 • Vnímání a reprodukce rytmu – možnosti nácviku
 • Sluchová analýza a syntéza – možnosti nácviku, rozkládání slov na slabiky, vět na slova, slova na hlásky a zpět, hry a cvičení
 • Sluchová paměť – projevy, možnosti nácviku, hry a cvičení, říkadla a příběhy
 • Seznámení s nabídkou pomůcek a pracovních listů a materiálů, vhodnost a přednosti jednotlivých materiálů a pomůcek, diskuse
Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: cca 400 – 600 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


32. Rozvoj zrakového vnímání

Obsah:

 • Smyslové vnímání jako proces, vymezení oblastí zrakového vnímání, souvislost s SPU - dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
 • Zásady postupu při reedukaci + příklady dobré praxe
 • Orientace v prostoru – možnosti nácviku, makroprostor x mikroprostor, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Pravolevá orientace – možnosti nácviku na vlastním těle, na druhé osobě, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Vnímání tělesného schématu – možnosti nácviku na vlastním těle, za pomoci zrcadla, pohyby dle návodu, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Levo-pravý pohyb očí – možnosti nácviku, udržování směru, dějové obrázky, použití pomůcek – dyslektická okénka, sešity s pomocnými linkami, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Zrakové rozlišování – nácvik barev, tvarů, velikosti; nácvik rozlišování figury a pozadí; nácvik rozlišování podobných a stranové obrácených tvarů, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Schopnost zrakové analýzy a syntézy – souvislost se čtením, psaním, počítáním, možnosti nácviku – stavebnice, papírové materiály, hry na rozvoj zrakové analýzy a syntézy, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Zraková paměť – souvislost se čtením a učením obecně, možnosti nácviku za pomoci předloh, pohybu, Kimovy hry, hry na rozvoj zrakové paměti, úroveň rozvoje této oblasti před zahájením povinné školní docházky
 • Seznámení s nabídkou pomůcek a pracovních listů a materiálů, vhodnost a přednosti jednotlivých materiálů a pomůcek, diskuse
Hodinová dotace: 12 hodin (2 setkání po 6 hodinách)
Cena: cca 500 – 750 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


33. Školní zralost

Obsah:

Úvod – pojem školní zralost, oblasti, které sledujeme u dětí předškolního věku (tělesný vývoj, vývoj poznávacích procesů, školní zralost – 16 oblastí)

 • 1. oblast – řeč – bez vady výslovnosti, případně bez poruchy plynulosti mluvy
 • 2. oblast – motorické schopnosti – hrubá a jemná motorika, motorika mluvidel, dýchání, sebeobsluha při hygieně, jídle, oblékání, správný úchop tužky
 • 3. oblast - orientační vyšetření sluchu – sluch jako nejdůležitější smysl pro vytváření a rozvoj řeči
 • 4. oblast – sluchová paměť – krátkodobá, dlouhodobá
 • 5. oblast - zrakové vnímání (rozlišování) – jeho význam pro psaní a čtení
 • 6. oblast – zraková paměť – její funkce při využití informací předkládaných zrakovou cestou
 • 7. oblast – rozumové schopnosti – barvy, geometrické tvary, číselná řada, porovnávání počtu, části lidského těla, prostorové vztahy, zvířata a jejich mláďata, znalost vlastního jména, příjmení, adresy, rodiny, částí dne a roku
 • 8. oblast – slovní zásoba – aktivní, pasivní
 • 9. oblast – porozumění řeči
 • 10. oblast – sluchové vnímání a fonematický sluch – jako základní předpoklad správného řečového vývoje
 • 11. oblast – rytmické cítění – pomoc při slabikování, při rozkladu slov, při čtení
 • 12. oblast – analýza slov – na slabiky a hlásky, pomáhá při slabikování, při rozkladu slov, při čtení řečových dovedností v praxi, gramatická rovina (správné používání principů gramatiky)
 • 13. oblast – gramatická rovina jazyka – 4 roviny komunikačních schopností – zvuková stránka řeči, slovní zásoba, uplatnění osvojených řečových dovedností v praxi, gramatická rovina (správné používání principů gramatiky)
 • 14. oblast – jazykový cit – předpoklad pro rozvoj gramaticky správné řeči
 • 15. oblast – souvislé vyjadřování – popis obrázku, příběhu, vypravování pohádky
 • 16. oblast - vlastní projev – znalost jména, příjmení, adresy, členů rodiny, přednes básně, zpěv písně, vypravování vlastního zážitku, upevněné zdvořilostní návyky závěrečná diskuze – výměna poznatků z praxe, literatura, pomůcky, cvičební materiály
Hodinová dotace: 8 hodin
Cena: cca 400 – 600 Kč dle počtu přihlášených


34. SPU - dysgrafie

Obsah:

 • Obecná charakteristika poruch učení, dysgrafie a její projevy
 • Diagnostika dysgrafie, projevy
 • Reedukace dysgrafie – zásady reedukace, postupy při reedukaci, péče o děti s dysgrafií
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 4 hodiny
Cena: 250-350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


35. SPU - dyskalkulie

Obsah:

 • Specifické poruchy učení, psychické funkce ovlivňující výkon v matematice
 • Projevy dyskalkulie u žáků a běžné obtíže v matematice
 • Reedukace jako způsob, jak žákům pomoci – obecné zásady reedukace, postupy při reedukaci dyskalkulie, vývoj matematických schopností
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 4 hodiny
Cena: 250-350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


36. SPU - dyslexie

Obsah:

 • Předčtenářské období a období počátečního čtení
 • Projevy dyslexie u žáků a běžné obtíže při čtení
 • Reedukace jako způsob, jak žákům pomoci – obecné zásady reedukace, postupy při reedukaci dyslexie – chybovost, způsob čtení, tempo čtení
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 4 hodiny
Cena: 250-350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


37. SPU - dysortografie

Obsah:

 • Obecná charakteristika poruch učení, dysortografie a její projevy
 • Diagnostika dysortografie, projevy
 • Reedukace dysortografie – zásady reedukace, postupy při reedukaci, péče o děti s dysortografií
 • Diskuse, seznámení s možnostmi dalšího studia této problematiky a s literaturou k tomuto tématu
Hodinová dotace: 4 hodiny
Cena: 250-350 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


38. Stres a jak na něj

Obsah:

 • Stres – definování, druhy stresu, stresory, příčiny vzniku stresové situace
 • Vývoj vzniku stresu – fáze, ohrožené skupiny lidí, souvislost se syndromem vyhoření
 • Autodiagnostika - zjištění úrovně hladiny stresu, seznámení se s možnostmi diagnostiky míry stresového zatížení, tabulka stresových událostí
 • Možnosti zvládání stresu - farmakologické a terapeutické možnosti, psychohygiena, relaxační techniky – autogenní trénink, dýchací cvičení (teoretické vymezení a praktický nácvik
 • Tvorba osobního psychohygienického plánu
 • Seznámení s dostupnou literaturou, diskuse, doplnění informací dle potřeb účastníků
Hodinová dotace: 8hodin
Cena: 400-600 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


39. Syndrom vyhoření

Obsah:

 • Syndrom vyhoření – definování, souvislost se stresem, příčiny vzniku syndromu vyhoření
 • Vývoj syndromu vyhoření – fáze, ohrožené skupiny lidí
 • Autodiagnostika - zjištění úrovně hladiny syndromu vyhoření, seznámení se s možnostmi diagnostiky syndromu vyhoření
 • Možnosti léčby syndromu vyhoření – farmakologická léčba, terapeutické možnosti, psychohygiena, relaxační techniky
 • Možnosti zvládání stresu, stresory, tabulka stresových událostí, stanovování cílů, zhodnocení aktuální situace
 • Tvorba osobního psychohygienického plánu
 • Seznámení s dostupnou literaturou, diskuse
Hodinová dotace: 8hodin
Cena: 400-600 Kč dle počtu přihlášených

prihlaska


40. Základy českého znakového jazyka

Obsah:

  • Kurz v délce jednoho roku, čili dvou semestrů
  • Témata:
   • Anatomie a fyziologie sluchu, psychologické zvláštnosti přístupu k neslyšícím žákům a jejich rodičům
   • Historie znakových jazyků, způsoby vyjadřování neslyšících
   • Práce se třídou, ve které je integrováno neslyšící dítě
   • Rodina
   • Osobní hygiena
   • Jídlo a pití
   • Oblečení
   • Počasí
   • Dům a zařízení domácnosti
   • Zvířata
   • Dopravní prostředky
   • Televize, sport, zábava
   • Specifická témata dle potřeb uchazečů – škola, návštěva lékaře, nakupování, atd.
   • Seznámení se s možnostmi dalšího studia znakového jazyka, kompenzační pomůcky pro neslyšící, další komunikační systémy
Hodinová dotace: 68 hodin
Cena: cca 2500 Kč za kurz

prihlaska


41. PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP, po jeho ukončení úspěšný absolvent obdrží osvědčení, které jej opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.

Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.

Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.

Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství

Hodinová dotace celkem:

60 hodin

 
 • 40 hodin – přednášky, semináře, konzultace
 • 10 hodin – pedagogická praxe formou náslechů
 • 10 hodin – vlastní práce s klientem
Cena: 3200 - 3700 Kč za kurz (podle počtu účastníků)
 

Praxi je možné absolvovat ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné, Lenoře, Horažďovicích.

prihlaska

 ______________________________________________________________________________________________________________

42. Rozvoj grafomotoriky - 8 hod.

Obsah:

 • Význam kresby, vývoj      kresby, vývojová stadia kresby – význam kreslení pro rozvoj grafomotoriky      a dovednost psaní, jaké informace může kresba poskytnout, posouzení      vývojové úrovně dítěte za pomoci kresby, obsahová a formální stránka      kresby
 • Lateralita – druhy      laterality, typy laterality, vývoj laterality, zkouška laterality, vliv      laterality na dovednost psaní 
 • Rozvoj hrubé motoriky –      činnosti rozvíjející hrubou motoriku, vliv koordinace pohybů na rozvoj dalších      psychomotorických činností
 • Rozvoj jemné motoriky –      činnosti rozvíjející jemnou motoriku, ukázky činností, vizuomotorika
 • Pracovní návyky při      kreslení a psaní – výběr psacích a kreslicích potřeb – nabídka na trhu,      jak vybrat správné potřeby
 • Poloha těla při psaní,      motivace ke kreslení a psaní, úchop psacího náčiní, postavení ruky
 • Uvolnění ruky + cviky      uvolňovací a grafomotorické, praktický nácvik
 • Grafické prvky –      posloupnost vývoje, možnosti nácviku, možnosti motivace při nácviku
 • Seznámení      s nabídkou pomůcek a pracovních listů a materiálů, vhodnost a      přednosti jednotlivých materiálů a pomůcek, ukázka praktického využití

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 700Kč dle počtu účastníků

 ______________________________________________________________________________________________________________

43. Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga - 8 hod.

Obsah:

Strategie cíle vzájemné spolupráce (čeho chceme dosáhnout)                  

Rozdělení kompetencí učitel – AP, náplň práce AP ve třídě, spolupráce učitele a AP    

Legislativní ukotvení

Komunikační techniky - předcházení konfliktům, efektivní řešení konfliktů

Základy team - teaching

Metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga

Diskuse a rozbor konkrétních případů                                                                                          

Hodinová dotace: 8 hodin

Cena: ca 700Kč dle počtu účastníků


Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům – pedagogům MŠ, pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogickým asistentům, vychovatelům, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, pedagogům volného času. Některých kurzů se mohou zúčastnit i rodiče. Konečná cena kurzu bude stanovena po uzávěrce přihlášek. Uzávěrka přihlášek je zpravidla 8 – 9 dní před dnem konání kurzu.

V případě zájmu je možné kurz uspořádat na vašem pracovišti, pro "sborovnu". Cena bude stanovena dohodou.

©2013 DYSCENTRUM Strakonice o.s., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz